Tennis2A.jpg Tennis3A.jpg Tennis4A.jpg Tennis5A.jpg Tennis6A.jpg Tennis7A.jpg Tennis8A.jpg

Privacyverklaring

Privacyverklaring - algemeen

Olster Tennisvereniging Ter Spille (hierna: TV Ter Spille) heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna: KNLTB). Om dit doel te bereiken, dient TV Ter Spille in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens te verwerken. TV Ter Spille respecteert de privacy van haar leden en/of bezoekers en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze privacyverklaring aan bod komen:

 • Begripsbepaling
 • Algemeen
 • Welke gegevens worden door TV Ter Spille verwerkt?
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beeldrecht
 • Beveiliging
 • Jouw rechten
 • Informatie over de privacyverklaring van TV Ter Spille
 • Wijzigingen in de privacyverklaring van TV Ter Spille

Begripsbepaling

TV Spille : Olster Tennisvereniging Ter Spille, zetel houdende te Olst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40650095;
Website: de verzameling van officieel door het bestuur van TV Ter Spille ingezette communicatiemiddelen zoals de website van TV Spille (www.terspille.nl).
Persoonsgegevens: ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individu ongeacht het type gegeven. Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bondsnummer, pasfoto, zijn allemaal voorbeelden van persoonsgegevens;
Verwerken: iedere handeling die betrekking heeft op persoonsgegevens. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen, aanpassen, maar ook aan het kwijtraken of vernietigen van persoonsgegevens.
Lid: degene die zich heeft ingeschreven als lid en als zodanig is opgenomen in de ledenadministratie van TV Spille.
Vrijwilliger: degene die vrijwilligerswerk verricht voor TV Spille en door het bestuur van TV Spille geautoriseerd is tot toegang tot de website van de vereniging en beschikt over geautoriseerde toegang tot deze ICT-systemen ten behoeve van de vereniging. Tot deze groep kunnen ook eventueel inhuurkrachten behoren;
Beheerder: degene die door het bestuur van TV Spille is geautoriseerd om persoonsgegevens te verwerken en/of ICT-werkzaamheden uit te voeren aan de website;
Gebruiker: iedere willekeurige gebruiker van de website en/of app. Een gebruiker kan zijn: lid, vrijwilliger of bezoeker;

Bezoeker: iedere bezoeker van onze tennisvereniging of website , niet zijnde lid van onze tennisvereniging.

Algemeen

TV Spille is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van haar leden In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Door de website van TV Spille te gebruiken, al dan niet door het inschrijven als lid, gaat een gebruiker en/of lid akkoord met de hiernavolgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Indien een gebruiker niet met deze privacyverklaring akkoord gaat, wordt hij/zij verzocht de website niet te gebruiken dan wel zich niet te laten inschrijven als lid en dit te melden aan TV Spille via www.terspille.nl. /algemeen/contact.

Welke gegevens worden door TV Ter Spille verwerkt? 
Wij verwerken gegevens indien je lid wordt van onze tennisvereniging.

Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, pasfoto, betaalgegevens en overige gegevens die door jou aan ons worden verstrekt. Deze gegevens worden gedeeld (met uitzondering van betaalgegevens) met de KNLTB. De KNLTB kent aan jou een bondsnummer toe wanneer je lid wordt van onze tennisvereniging.

 

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van TV Spille;
 • Het kunnen bijhouden van onze ledenadministratie;
 • Het kunnen innen van de contributie;
 • Het kunnen informeren van onze leden over activiteiten, bijzonderheden etc. betreffende onze vereniging;
 • Het organiseren van competities en toernooien;
 • Het verstrekken van door jou gevraagde informatie;
 • Het organiseren van bijeenkomsten;
 • Het aanbieden van tennislessen door de aan onze vereniging verbonden tennisleraar. Door TV Spille worden alleen de namen (voor- en achternaam) van haar leden gedeeld met de tennisleraar, dit in verband met controledoeleinden van het lidmaatschap voor deelname aan de door de tennisleraar gefaciliteerde tennislessen;
 • Archiefdoeleinden;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Alleen de ledenadministrateur kan persoonsgegevens invoeren in de ledenadministratie. Het bestuur van TV Spille heeft inzage in de ledenadministratie. Ten behoeve van het toegangssysteem van het clubgebouw, het afhangsysteem van de banen worden beperkt persoonsgegevens gedeeld met de vrijwilligers die deze systemen beheren (voor- en achternaam, bondsnummer).

Verstrekking aan derden
Indien verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij deze aan hen ter beschikking in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om derden die voor onze vereniging een ICT oplossing aanbieden, zoals voor de ledenadministratie en het afhangsysteem.

 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hiervoor genoemde doeleinden verwerkt. TV Spille bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van deze doeleinden tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. TV Spille bewaart de gegevens van leden nog 2 jaar na uitschrijving waarna deze worden vernietigd.

 

Beeldrecht

Tijdens trainingen, wedstrijden, toernooien en/of andere activiteiten op ons tennispark wordt regelmatig beeldmateriaal  opgenomen van actie- en/of sfeerbeelden waarop leden van TV Spille, leden van andere verenigingen en/of bezoekers te zien zijn. Dit beeldmateriaal kan op de website van TV Spille verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dien je dit via www.terspille.nl/algemeen/contact aan ons kenbaar te maken. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

 

Deze optie is niet van toepassing op algemene actie- en/of sfeerbeelden waarop leden van TV Spille, leden van andere verenigingen en/of bezoekers worden afgebeeld, niet centraal en duidelijk herkenbaar afgebeeld zijn of op materiaal waarop duidelijk voor de foto geposeerd is. Portretfoto’s van leden kunnen worden opgenomen op de website ten behoeve van teamindeling en
identificatie.

 

Beveiliging 

TV Spille gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Onze vereniging treft voortdurend passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik en/of wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Jouw rechten 

Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via www.terspille.nl/algemeen/contact.Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je je via www.terspille.nl/algemeen/contact hiervoor afmelden.

 

Informatie over de privacyverklaring van TV Spille

Ook voor alle andere vragen over de privacyverklaring van TV Spille, kun je contact opnemen via www.terspille.nl/algemeen/contact.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring van TV Spille

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering of activiteiten van TV Spille. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.


Privacyverklaring - bezoek website

Algemeen

Teneinde de website van TV Spille en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat TV Spille in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. TV Spille respecteert de privacy van haar gebruikers en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van haar gebruikers vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens als gebruiker wordt gedaan en welke rechten je hebt.

 

Welke gegevens worden door de TV Spille verwerkt? 

De gegevens die door TV Spille worden verwerkt, bestaan uit twee categorieën: enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult in het contactformulier op de website en anderzijds de gegevens die je invoert ten behoeve van de registratie voor het lidmaatschap van de vereniging.

Contactformulier: deze gegevens betreffen jouw identiteit (naam, telefoonnummer en emailadres als ook gegevens die in verband staan met de door jou gestelde vraag of aangevraagde dienst.

 

Lidmaatschap: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, speelsterkte, actuele rating, pasfoto, betaalgegevens en overige gegevens die door jou worden verstrekt.


Wat doet de TV Spille met jouw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is: 
- Het verwerken van jouw vraag. 
- Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen. 
- Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website. 

De persoonsgegevens worden alleen voor deze doeleinden verwerkt. TV Spille bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. 

Beveiliging
TV Spille heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Jouw rechten 
Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via www.terspille.nl/algemeen/contact. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, aanbiedingen of andere informatie dan kun je je via www.terspille.nl/algemeen/contact hiervoorafmelden.


Informatie over het privacy beleid van TV Spille 
Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy beleid van TV Spille , kun je contact opnemen via www.terspille.nl/algemeen/contact.

Hoofdsponsor:

Image

Hoofdsponsor worden?
Klik op het logo!Een van de sponsoren:

Image

Hoogeboom
RaalteUw logo ook op de site?

Kies voor sponsoring!